HOE WERKEN WE?

 

 1. Kinderen en jongeren ontplooien hun talenten optimaal;
 2. Onderwijs en zorg gaan hand in hand.
 3. De ontwikkeling van kinderen/jongeren wordt systematisch en planmatig gevolgd en geëvalueerd, waarbij de uitkomsten als basis worden genomen voor passende vervolgstappen.
 4. Kinderen en jongeren groeien op in een maatschappelijke omgeving. Met het oog op maatschappelijke vorming krijgen kinderen/jongeren de gelegenheid om te leren en te beleven binnen de domeinen muziek, cultuur, techniek, sport, koken, verzorging en burgerschap.
 5. De groepsgewijze organisatie van leef- en leerruimten voor kinderen/jongeren wordt zodanig gefaciliteerd dat er optimaal sprake is van:
  • Een ruimte waar kinderen/jongeren leren en leven samen met anderen;
  • Een ruimte die optimaal kansen biedt tot onderzoek en ontdekken (exploratie);
  • Een ruimte waar grotere en kleinere groepen met elkaar actief kunnen zijn, maar waar kinderen/jongeren ook individueel actief kunnen zijn.


KWALITEIT

In de wetgeving bepaalt het Rijk de rollen van de verschillende partijen in de Geestelijke Ge­zondheidszorg (GGZ), de Jeugdzorg (JZ) en de maatschappelijke opvang (MO).

De overheden - naast het Rijk, de pro­vincies en centrumgemeenten - heb­ben een belang­rijke rol op het ge­bied van plan­ning en financie­ring. Een en ander is in wetten geregeld, zoals:

 • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
 • de Wet op de Jeugdzorg (WJz)
 • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)


De kwaliteit van zorg is wettelijk geborgd in de Kwaliteitswet Zorginstellingen, de Wet op de Jeugdzorg, de Wet op de Jaarverslaglegging. Daarnaast zijn er nog vijf wetten specifiek voor het kwa­liteitsbe­leid van zorginstellingen in de geeste­lijke gezondheidszorg van belang:

 • De Wet Klachtrecht Cliënten Zorg­sector (WKCZ)
 • De Wet Medezeggenschap Cliën­ten Zorginstellingen (WMCZ)
 • De Wet op de Geneeskundige Be­handelovereenkomst (WGBO)
 • De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
 • De Wet op de Beroepen in de Indivi­duele Gezondheidszorg (BIG)


Als een cliënt na aanmelding besluit tot een behandeling maken we afspraken met hem of haar over de behandeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandel- of begeleidingsplan. Daarin staat voor welke behandeling/begeleiding men komt, wat het doel ervan is en hoe lang de behandeling/begeleiding vermoedelijk zal duren. Een behandel- of begeleidingsplan binnen het kader van de gezondheidszorg of de jeugdzorg mag niet in strijd zijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) respectievelijk de Wet op de Jeugdzorg.

 • Cliënten die niet gedwongen worden verpleegd, hebben te allen tijde het recht de behandeling te beëindigen.
 • Alle cliënten hebben recht op informatie over hun ziekte en de behandeling, en mogen hun dossier inzien.
 • De privacy van de cliënt dient gewaarborgd te zijn; hij/zij heeft er recht op dat al zijn/haar gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
 • Voor elke behandeling en voor ieder onderzoek moet de cliënt toestemming verlenen.
 • De cliënt heeft ook het recht om de uitslag van een onderzoek niet te horen te krijgen.
 • Cliënten mogen klagen over hun behandeling via een formele klachtprocedure. En ze hebben het recht om advies te vragen aan een tweede, onafhankelijke arts.


Naast de rechten die een cliënt heeft, zijn er voor hem/haar ook enkele 'verplichtingen'. Zo is het allereerst de bedoeling dat de cliënt aan de hulpverlener duidelijk vertelt of probeert te vertellen, met welke problemen hij/zij kampt; de behandeling zou namelijk onnodig bemoeilijkt kunnen worden als de cliënt van zijn/haar problemen geen of geen volledig beeld zou geven. Dat de cliënt zijn/haar best doet om goed mee te werken tijdens de behandeling is verder een voorwaarde, die noodzakelijk is om de behandeling op een adequate manier te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen wordt er voor de behandeling een eigen bijdrage in de kosten van de hulpverlening gevraagd.


LEVERINGSVOORWAARDEN GGZ

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de algemene leveringsvoorwaarde ggz voor alle leden van GGZ Nederland, waaronder de Mutsaersstichting, van kracht op de overeenkomst tussen de instelling en de patiënt of cliënt. De integrale versie kunt u vinden op de site van GGZ Nederland. Op uw verzoek zenden wij u een schriftelijke versie van deze leveringsvoorwaarden gratis toe.


Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg
is een samenwerking van Aloysius Stichting, Mutsaersstichting en de Wijnberg
Kasteel Hillenraedtstraat 36
6043 HK Roermond T 0475 320 805
info@kecdedonderberg.nl  www.kecdedonderberg.nl